ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલો) ઓનલાઇન મેળવવા માટે | Khedut Khatedar Kharai Dakhlo | Farmer Certificate Online Apply, Documents, Form PDF Gujarat

ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલો) ઓનલાઇન મેળવવા- Khedut Khatedar Kharai Dakhlo, Farmer Certificate Online Apply Documents Form PDF Gujarat

 • Khedut Khatedar Kharai Dakhlo / Farmer Certificate Online Apply Gujaratનમસ્કાર મિત્રો, જો તમે ગુજરાત રાજ્યના  ખેડૂત ખાતેદાર હોય તો તમે નવી જમીન ખરીદવા માટે તમારે ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલો) ની જરૂર પડે છે. જો તમે ગુજરાતના રહેવાસી છો. તો સરકાર દ્વારા તમારા માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ ઓનલાઈન નામથી ખૂબ જ ઉપયોગી પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જ્યાં તમે ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલો) ઓનલાઇન મેળવવા માટે અરજી કરી શકો છો. તો ચાલો ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલો) ઓનલાઇન મેળવવા માટે | Khedut Khatedar Kharai Dakhlo | Farmer Certificate Online Apply, Documents, Form PDF Gujarat ઓનલાઈન અરજીની તમામ માહિતી જોઈએ.

ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલો) ઓનલાઇન મેળવવા માટે | Khedut Khatedar Kharai Dakhlo | Farmer Certificate Online Apply, Documents, Form PDF Gujarat

 • ઘરે બેઠા ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલો) ઓનલાઇન મેળવવા માટે ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું, બક્ષીપંચ જાતિનો દાખલો મેળવવા પુરાવા/ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂરી માહિતી નીચે જોઇએ.

ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલો) ઓનલાઇન મેળવવા માટે પુરાવા/ડોક્યુમેન્ટ | Khedut Khatedar Kharai Dakhlo Documents | Farmer Certificate Gujarat Documents

ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલા) માટે રહેઠાણનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

 • અરજદારનું રેશન કાડૅ
 • લાઇટ બીલની ખરી નકલ.
 • ટેલીફોન બીલની ખરી નકલ. 
 • ચુંટણી ઓળખ કાર્ડ ની નકલ 
 • પાસપોર્ટ ની ખરી નકલ 
 • બેંક પાસબુક / રદ કરાયેલ ચેકનું પ્રથમ પૃષ્ઠ 
 • પોસ્ટ ઓફિસ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ / પાસબુક 
 • Driving Licence 
 • PSU દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ / સેવા ફોટો ઓળખકાર્ડ 
 • પાણીનું બિલ (3 મહિનાથી જૂનું નથી)

ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલા) માટે ઓળખનો પુરાવો (કોઇપણ એક)

 • અરજદારના આધાર કાર્ડ ની નકલ
 • અરજદારના ચુંટણી ઓળખ કાર્ડ ની નકલ
 • અરજદારના ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ ની નકલ
 • પાસપોર્ટ ની ખરી નકલ 
 • PSU દ્વારા જારી કરાયેલ સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ / સેવા ફોટો ઓળખકાર્ડ 
 • નાગરિકનો ફોટો ધરાવતા કોઈપણ સરકારી દસ્તાવેજ 
 • માન્યતાવાળી શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા જારી કરાયેલ ફોટો આઈડી

બીજા અન્ય પુરાવા

 • જે જમીન ધારણ કરતા હોય તેની ગામ ન. નં. - 7/12, નં. 8-અ તથા ન. નં. 6ની પ્રમાણિક નકલ 
 • સ્થળ સ્થિતિ અંગેનું પંચનામું 
 • અરજી સાથે રજુ કરેલ સોગંદનામું. 
 • Self-Declaration.

ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલો) ઓનલાઇન મેળવવા માટે અરજી કેવી રીતે કરવી | Khedut Khatedar Kharai Dakhlo | Farmer Certificate Online Apply Gujarat Form PDF

 • ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલો) ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે 
 • સ્ટેપ 1 : સૌ પ્રથમ તમે તમારા Computer કે મોબાઇલ ફોનમાં ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ  www.digitalgujarat.gov.in Open કરો.
 • સ્ટેપ 2 : જો તમારે પહેલેથી જ ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર Registration કરેલુ હોઇ તો Login ID અને Password નાખી Login કરો. અથવા જો તમે રજીસ્ટ્રેશન ના કર્યું હોય તો New Registration કરો. (જો તમેં New Registration અને Login કેવી રીતે કરવું તેના વિશે જાણી શકો છો.)
 • સ્ટેપ 3 : ત્યાર બાદ તેમાં  મેનુબારમાં Services પર ક્લિક કરો. Services માં Citizen Services ઓપ્શન પર ક્લિક કરો એટલે એક નવું પેજ ખુલશે.
 • સ્ટેપ 4 : જેમાં તમે જો English ભાષા સિલેક્ટ કરી હશે તો Farmer Certificate અને જો ગુજરાતી ભાષા સિલેક્ટ કરી હશે તો ખૅડુત હોવાનું પ્રમાણપત્ર પર ક્લિક કરો.
 • સ્ટેપ 5 : ત્યાર બાદ એક નવું પેજ ખુલશે તેમાં નીચે Apply Online પર ક્લિક કરો.
 • ખાસ નોંધ : ઓનલાઈન અરજી માટે તમારે 20 રૂપિયા ફી ભરવી પડશે.
 • સ્ટેપ 6 : ત્યાર બાદ એક ફોર્મ ખુલશે જેમાં તમારે *** કરેલી હોય તે ફરજીયાત ભરવાનું રહશે.

ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલો) મેળવવા માટે ઓફલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી | Khedut Khatedar Kharai Dakhlo | Farmer Certificate Offline Apply Gujarat

 • સૌ પ્રથમ તમારે ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલો) માટેનું ફોર્મ લઈને તેને સંભાળીને ભરવું.
 • ત્યાર બાદ મામલતદારશ્રી ની કચેરી/તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ની કચેરી એ ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલા) નું ફોર્મ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ જોડીને સબમિટ કરો.

ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલા) નું ફોર્મ - Khedut Khatedar Kharai Dakhlo Form PDF | Farmer Certificate Form PDF Gujarat

 • ગુજરાત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું ખરાઈ પ્રમાણપત્ર (દાખલા) નું ફોર્મ : PDF Download


Rate this article

Loading...

Post a Comment

© Gujarat Information. All rights reserved.