ધોરણ 1 ગણિત પાઠ્યપુસ્તક | Std 1 Maths Textbook PDF Download | NCERT GSEB 1st std Maths Books PDF | Gujarati Medium

ધોરણ 1 ગણિત પાઠ્યપુસ્તક, ncert GSEB 1st std maths Books PDF, Std 1 maths Textbook PDF Download Gujarati Medium
 • ધોરણ 1 ગણિત પાઠ્યપુસ્તક - Std 1 Maths TextBook PDF Download : નમસ્કાર વિધ્યાર્થી મિત્રો આ આર્ટિક્લમા તમે ધોરણ 1 ગણિત પાઠ્યપુસ્તક - std 1 Maths textbook free pdf download in gujarati medium કરી શકો છો. તમે એકજ ક્લિક માં ncert gseb new syllabus download કરી શકો છોઆપ 1st std Maths textbook chapter pdf download પર ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
ધોરણ 1 ગણિત પાઠ્યપુસ્તક | Std 1 Maths Textbook PDF Download | NCERT GSEB 1st std Maths Books PDF | Gujarati Medium


ધોરણ 1 ગણિત પાઠ્યપુસ્તક - Std 1 Maths TextBook PDF Download New syllabus in Gujarati Medium

 • તમે ધોરણ 1 ગણિત પાઠ્યપુસ્તક (Std 1 Maths Textbook PDF Download) ચેપ્ટર પ્રમાણે ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

ધોરણ 1 ગણિત પાઠ્યપુસ્તક

 • ધોરણ 1 ગણિત પાઠ 1 આકારો અને જગ્યા
 • ધોરણ 1 ગણિત પાઠ 2 એકથી નવ સુધીની સંખ્યા
 • ધોરણ 1 ગણિત પાઠ 3 સરવાળા
 • ધોરણ 1 ગણિત પાઠ 4 બાદબાકી 
 • ધોરણ 1 ગણિત પાઠ 5 દસથી વીસ સુધીની સંખ્યા
 • ધોરણ 1 ગણિત પાઠ 6 સમય
 • ધોરણ 1 ગણિત પાઠ 7 માપન
 • ધોરણ 1 ગણિત પાઠ 8 એકવીસથી પચાસ સુધીની સંખ્યા
 • ધોરણ 1 ગણિત પાઠ 9 માહિતીનો ઉપયોગ
 • ધોરણ 1 ગણિત પાઠ 10 પેટર્ન
 • ધોરણ 1 ગણિત પાઠ 11 સંખ્યાઓ
 • ધોરણ 1 ગણિત પાઠ 12 નાણું
 • ધોરણ 1 ગણિત પાઠ 13 કેટલા?
 • શિક્ષક માટેની સૂચના
 • આકાર ભંડાર

Std 1 Maths Textbook PDF Download

 • Std 1 Maths Chapter 1 aakaro ane jagya
 • Std 1 Maths Chapter 2 aek thi nav sudhini sankhya
 • Std 1 Maths Chapter 3 sarvala
 • Std 1 Maths Chapter 4 badbaki
 • Std 1 Maths Chapter 5 das thi vis sudhini sankhya
 • Std 1 Maths Chapter 6 samay
 • Std 1 Maths Chapter 7 mapan
 • Std 1 Maths Chapter 8 aekvis thi pachas sudhini sankhya
 • Std 1 Maths Chapter 9 mahiti no upayog
 • Std 1 Maths Chapter 10 petarn
 • Std 1 Maths Chapter 11 sankhyao
 • Std 1 Maths Chapter 12 nannu
 • Std 1 Maths Chapter 13 ketla ?
 • shixak mate ni suchana
 • aakar bhandar

Std 1 Maths Textbook PDF Download

Click Here.....
 • તમે Std 1 Maths Textbook pdf download free કરી શકો છો.
 • તમે Std 1 Maths Textbook pdf download કરવા માટે ઉપર આપેલા Click Here બટન પર ક્લિક કરો.
 • Click Here બટન પર કલીક કરતા તમારી સામે Std 1 Maths Textbook pdf download થયેલી જોવા મળશે.
 • Std 1 Maths Textbook pdf download થયા બાદ તમે તેને google Drive માં ઓપન કરી ને જોય શકો છો.
 • તમે Std 1 Maths Textbook pdf download કરી ને તમારી રીતે તેને સાચવી ને સેવ કરી લેવી.
 • તમારે આ આર્ટિકલ જોયા પસી બીજા આર્ટિકલ જોવાની જરૂર નહિ પડે તમે અહિ Std 1 Maths Textbook pdf download કરી શકશો.


Rate this article

Loading...

Post a Comment

© Gujarat Information. All rights reserved.